top of page

OM K5 ALLIANSEN

K5 Alliansen jobber for å få på plass ny vei og bane
mellom Voss og Bergen så snart som mulig.

 

DET GJØR VI FORDI:
 

Avgjørende for befolknings – og næringsutvikling i regionen

En fungerende hovedpulsåre ut fra Bergen vil skape et større bo og arbeidsmarked i hele regionen. Ved utbygging av bane vil reisetiden halveres samtidig som pendlere får muligheten til jobbe ombord på en moderne og effektiv måte. En moderne vei og bane vil bidra til ny næringsutvikling og bedriftsetablering i hele regionen. Samtidig vil en ny traseestimulere til at innbyggerne faktisk kan etablere seg, eller bli boende i kommuner rundt Bergen. I følge SSB vil mange av omkringliggende kommuner (eks Kvam og Vaksdal) oppleve nedgang i befolkningstall, og en aldrende befolkning frem mot 2050. Med ny bane og vei vil disse kommunene nyte godt av nyetableringer og investeringer for å opprettholde bosettingen, sikre arbeidsplasser og fremtidige skatteinntekter. 

Kritisk forsyningslinje til og fra Bergen

Bergen er knutepunkt for varedistribusjon til over 400.000 innbyggjarar i Bergensregionen. Dersom et ras skader banen, vil all godstransport på bane stoppe opp. Dersom et ras stenger veien mellom Voss og Trengereid, er Rv7 om Hardanger ikke et alternativ. Ved et ras som stenger veg og bane, vil det fort gå ut over forsyningssikkerheten i Bergensregionen. Omdirigert godstrafikk via Sogn eller via Telemark vil føre til betydelige forsinkelser og merkostnader. 

 

Utdatert standard på veg og bane  

Veien mellom Trengereid og Stanghelle er svingete og uoversiktlig. Kødannelse er svært vanlig og er et problem for både persontransport individuelt, kollektivt reisende og for varetransporten. 

Store deler av jernbanetraséen er fra den gang banen ble bygget. Tillat hastighet er tidvis svært lav (60 km/t) fordi kurver setter grenser for farten. I tillegg er det bare korte krysningsspor på strekningen Arna-Voss og ingen krysningsspor som er utviklet for fremtidens godstog på opptil 620 meter. 

Hver dag settes liv og helse i stor fare

Gjentatte ras på veg og bane utgjør en kontinuerlig risiko for skader på mennesker og materiell  og i verste fall tap av menneskeliv. Dette kan ikke ordnes med enkle tiltak. Tradisjonelle rassikringstiltak har vist seg å være utilstrekkelige. Det må bygges nytt. Jernbanen går mange steder svært nær fjorden (300 meter dyp) og en ulykke med passasjertog kan få fatale følger.

HVORDAN JOBBER VI?
 

  • Vi må binde regjeringen til NTP vedtaket i alle sammenhenger

  • Gjennom direkte påvirkning på komité og sentrale aktører for å sikre innhold i beslutningen

  • Gjennom tett dialog med komité og øvrige instanser i behandlingen som kommer

  • Jobbe for å forankre budskap hos øvrige partier inn mot valget

  • Fremstå koordinert og samlet i alle naturlige sammenhenger

  • Felles front og felles budskap. Vi må organisere oss slik at vi opptrer koordinerte

 

​K5 må sikres i NTP - uansett statsbudsjett og regjering!

K5 Alliansen ble stiftet 25. mars 2021.
Stiftere er Bergen Næringsråd og Sparebanken Vest

bottom of page